PROTES AUDIO>Šancová 32, 811 05 Bratislava, tel: 02 / 44 87 18 84

Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho – Ing.Jozef Prôčka – PROTES (ďalej len “predávajúci”) a jeho zákazníkov (ďalej len “kupujúci”) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.

Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z vyplnených údajov v elektronickej objednávke.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v elektronickej objednávke (ďalej len “tovar”). Informácie o tovare uvedené na stránkach internetového obchodu sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

Objednanie tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom povinne predpísaných údajov a náležitostí. Na prijatie objednávky sa nevyžaduje jej formálne potvrdenie predávajúcim.

Cena a platba

Ceny uvedené v našej internetovej ponuke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené aj s 20% DPH.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Dokladom o predaji je zaslaná faktúra spolu s tovarom, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je sídlo podnikania predávajúceho: Šancová 32, 811 05 Bratislava

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom:

 • – dodávať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň objednania tovaru
 • – dodávať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • – dodávať objednaný tovar adekvátne zabalený
 • – s tovarom dodať faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • – za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou.
 • – za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • – zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň objednania tovaru
 • – objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad ich bezodkladne oznámiť prepravcovi
 • – kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny

Dodanie tovaru

Tovar bude dodaný poštou (dobierka, resp. obchodný balík), alebo kuriérom. Tovar posielame v prípade služby 1.trieda poistený, v prípade zaslania 2.triedou ako nepoistený. Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho.

Neprevzatie zásielky

Ak kupujúci z ľubovoľných dôvodov neprevezme zásielku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu za dodanie tovaru. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná až po uhradení nákladov prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu „Storno objednávky zo strany kupujúceho”. V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ‘na objednávku’, ktorý bol na želanie zákazníka zaobstaraný, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraní tovaru ‘na objednávku’ došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote 15-tich pracovných dní.

Reklamácie

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.

Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

 • – poškodenie tovaru pri preprave
 • – opotrebovaný tovar z povahy produktu bežného užívania a opotrebovania časom
 • – škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim ihneď po obdŕžaní skontrolovať a o zistených vadách najneskôr do 3 dní informovať predávajúceho.

Oznámenie o zistených viditeľných vadách kupujúci musí učiniť u predávajúceho písomne, e-mailom na info@protes.sk a to v lehote do 3 dní o prevzatia tovaru, alebo telefonicky na čísle 02 / 44 87 28 83.

V oznamení musí kupujúci uviesť o aké viditeľné vady na produkte sa jedná a ako sa prejavujú.Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúcí v mieste sídla predávajúceho:

Ing. Jozef Prôčka – PROTES
Račianska 186
831 53 Bratislava

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry tovaru, ktorého chyby sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie o postupe a vybavení.